Fausto Pirandello. Awakening, 1948.

Awakening circa 1948 by Fausto Pirandello 1899-1975