Jacopo Tintoretto. Crucifixion, 1565.

Jacopo Tintoretto. Crucifixion, 1565.